Lectionary Calendar
Thursday, December 7th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 6:66

New American Standard Version
John 6:66
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – As a result of this many of His disciples withdrew and were not walking with Him anymore.
NA26 – Ἐκ τούτου πολλοὶ ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἀπῆλθον (5627) εἰς τὰ ὀπίσω καὶ οὐκέτι μετ αὐτοῦ περιεπάτουν. (5707)
WH – εκ τουτου πολλοι [ εκ | [εκ] ] των μαθητων αυτου απηλθον (5627) εις τα οπισω και ουκετι μετ αυτου περιεπατουν (5707)
PES – ܡܶܛܽܠ ܗܳܕ݂ܶܐ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܡܶܢ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܐܶܙܰܠܘ ܠܒ݂ܶܣܬ݁ܰܪܗܽܘܢ ܘܠܳܐ ܡܗܰܠܟ݂ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܥܰܡܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile