Lectionary Calendar
Wednesday, September 27th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 6:27,55

New American Standard Version
John 6:27
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Do not work for the food which perishes, but for the food which endures to eternal life, which the Son of Man will give to you, for on Him the Father, God, has set His seal."
NA26 – ἐργάζεσθε (5737) μὴ τὴν βρῶσιν τὴν ἀπολλυμένην (5734) ἀλλὰ τὴν βρῶσιν τὴν μένουσαν (5723) εἰς ζωὴν αἰώνιον, ἣν υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑμῖν δώσει· (5692) τοῦτον γὰρ πατὴρ ἐσφράγισεν (5656) θεός.
WH – εργαζεσθε (5737) μη την βρωσιν την απολλυμενην (5734) αλλα την βρωσιν την μενουσαν (5723) εις ζωην αιωνιον ην ο υιος του ανθρωπου υμιν δωσει (5692) τουτον γαρ ο πατηρ εσφραγισεν (5656) ο θεος
PES – ܠܳܐ ܬ݁ܶܦ݂ܠܚܽܘܢ ܡܶܐܟ݂ܽܘܠܬ݁ܳܐ ܕ݁ܳܐܒ݂ܕ݁ܳܐ ܐܶܠܳܐ ܡܶܐܟ݂ܽܘܠܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܡܩܰܘܝܳܐ ܠܚܰܝܶܐ ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܪܶܗ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܢܶܬ݁ܶܠ ܠܟ݂ܽܘܢ ܠܗܳܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܐܰܒ݂ܳܐ ܚܬ݂ܰܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  
John 6:55
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""For My flesh is true food, and My blood is true drink.
NA26 – γὰρ σάρξ μου ἀληθής ἐστιν (5748) βρῶσις, καὶ τὸ αἷμά μου ἀληθής ἐστιν (5748) πόσις.
WH – η γαρ σαρξ μου αληθης εστιν (5719) βρωσις και το αιμα μου αληθης εστιν (5719) ποσις
PES – ܦ݁ܰܓ݂ܪܝ ܓ݁ܶܝܪ ܫܰܪܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܡܶܐܟ݂ܽܘܠܬ݁ܳܐ ܘܕ݂ܶܡܝ ܫܰܪܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܡܰܫܬ݁ܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile