Lectionary Calendar
Monday, September 25th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 5:18

New American Standard Version
John 5:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For this reason therefore the Jews were seeking all the more to kill Him, because He not only was breaking the Sabbath, but also was calling God His own Father, making Himself equal with God.
NA26 – διὰ τοῦτο οὖν μᾶλλον ἐζήτουν (5707) αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι ἀποκτεῖναι, (5658) ὅτι οὐ μόνον ἔλυεν (5707) τὸ σάββατον ἀλλὰ καὶ πατέρα ἴδιον ἔλεγεν (5707) τὸν θεόν, ἴσον ἑαυτὸν ποιῶν (5723) τῷ θεῷ.
WH – δια τουτο ουν μαλλον εζητουν (5707) αυτον οι ιουδαιοι αποκτειναι (5658) οτι ου μονον ελυεν (5707) το σαββατον αλλα και πατερα ιδιον ελεγεν (5707) τον θεον ισον εαυτον ποιων (5723) τω θεω
PES – ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕ݂ܶܐ ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܒ݁ܳܥܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܠܡܶܩܛܠܶܗ ܠܳܐ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܕ݁ܫܳܪܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ݂ ܕ݁ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݁ܰܐܒ݂ܽܘܗ݈ܝ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܐܳܡܰܪ ܗ݈ܘܳܐ ܘܡܰܫܘܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܥܰܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile