Lectionary Calendar
Monday, December 11th, 2023
the Second Week of Advent
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 3:28

New American Standard Version
John 3:28
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""You yourselves are my witnesses that I said, 'I am not the Christ,' but, 'I have been sent ahead of Him.'
NA26 – αὐτοὶ ὑμεῖς μοι μαρτυρεῖτε (5719) ὅτι εἶπον (5627) ὅτι Οὐκ εἰμὶ (5748) ἐγὼ Χριστός, ἀλλ ὅτι Ἀπεσταλμένος (5772) εἰμὶ (5748) ἔμπροσθεν ἐκείνου.
WH – αυτοι υμεις μοι μαρτυρειτε (5719) οτι ειπον (5627) [ [εγω] | [οτι] ] ουκ ειμι (5719) εγω ο χριστος αλλ οτι απεσταλμενος (5772) ειμι (5719) εμπροσθεν εκεινου
PES – ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܣܳܗܕ݁ܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܺܝ ܕ݁ܶܐܡܪܶܬ݂ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܠܳܐ ܗܘܺܝܬ݂ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܠܳܐ ܫܠܺܝܚܳܐ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܰܩܕ݂ܳܡܰܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile