Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 3:25

New American Standard Version
John 3:25
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore there arose a discussion on the part of John's disciples with a Jew about purification.
NA26 – Ἐγένετο (5633) οὖν ζήτησις ἐκ τῶν μαθητῶν Ἰωάννου μετὰ Ἰουδαίου περὶ καθαρισμοῦ.
WH – εγενετο (5633) ουν ζητησις εκ των μαθητων ιωαννου μετα ιουδαιου περι καθαρισμου
PES – ܗܘܳܬ݂ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܥܳܬ݂ܳܐ ܠܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܥܰܡ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܳܐ ܚܰܕ݂ ܥܰܠ ܬ݁ܰܕ݂ܟ݁ܺܝܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile