Lectionary Calendar
Friday, December 1st, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 3:24

New American Standard Version
John 3:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – for John had not yet been thrown into prison.
NA26 – οὔπω γὰρ ἦν (5713) βεβλημένος (5772) εἰς τὴν φυλακὴν Ἰωάννης.
WH – ουπω γαρ ην (5707) βεβλημενος (5772) εις την φυλακην [ | ο ] ιωαννης
PES – ܠܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܥܕ݂ܰܟ݁ܺܝܠ ܢܦ݂ܰܠ ܗ݈ܘܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܐܰܣܺܝܪܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile