Lectionary Calendar
Saturday, September 23rd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 3:23

New American Standard Version
John 3:23
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – John also was baptizing in Aenon near Salim, because there was much water there; and {people} were coming and were being baptized--
NA26 – ἦν (5713) δὲ καὶ Ἰωάννης βαπτίζων (5723) ἐν Αἰνὼν ἐγγὺς τοῦ Σαλείμ, ὅτι ὕδατα πολλὰ ἦν (5713) ἐκεῖ, καὶ παρεγίνοντο (5708) καὶ ἐβαπτίζοντο· (5712)
WH – ην (5707) δε και [ [ο] | ο ] ιωαννης βαπτιζων (5723) εν αινων εγγυς του σαλειμ οτι υδατα πολλα ην (5707) εκει και παρεγινοντο (5708) και εβαπτιζοντο (5712)
PES – ܐܳܦ݂ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕ݁ܶܝܢ ܡܰܥܡܶܕ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܥܺܝܢ‌ܝܳܘܢ ܕ݁ܥܰܠ ܓ݁ܶܢ݈ܒ݂ ܫܳܠܺܝܡ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܡܰܝܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܰܘ ܬ݁ܰܡܳܢ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܘܳܐܬ݂ܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܘܥܳܡܕ݁ܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile