Lectionary Calendar
Wednesday, November 29th, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 3:22

New American Standard Version
John 3:22
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – After these things Jesus and His disciples came into the land of Judea, and there He was spending time with them and baptizing.
NA26 – Μετὰ ταῦτα ἦλθεν (5627) Ἰησοῦς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς τὴν Ἰουδαίαν γῆν, καὶ ἐκεῖ διέτριβεν (5707) μετ αὐτῶν καὶ ἐβάπτιζεν. (5707)
WH – μετα ταυτα ηλθεν (5627) ο ιησους και οι μαθηται αυτου εις την ιουδαιαν γην και εκει διετριβεν (5707) μετ αυτων και εβαπτιζεν (5707)
PES – ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܬ݂ܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܘܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ ܘܬ݂ܰܡܳܢ ܡܶܬ݂ܗܰܦ݁ܰܟ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܘܡܰܥܡܶܕ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile