Lectionary Calendar
Monday, September 25th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 3:20

New American Standard Version
John 3:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""For everyone who does evil hates the Light, and does not come to the Light for fear that his deeds will be exposed.
NA26 – πᾶς γὰρ φαῦλα πράσσων (5723) μισεῖ (5719) τὸ φῶς καὶ οὐκ ἔρχεται (5736) πρὸς τὸ φῶς, ἵνα μὴ ἐλεγχθῇ (5686) τὰ ἔργα αὐτοῦ·
WH – πας γαρ ο φαυλα πρασσων (5723) μισει (5719) το φως και ουκ ερχεται (5736) προς το φως ινα μη ελεγχθη (5686) τα εργα αυτου
PES – ܟ݁ܽܠ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܣܰܢܝܳܬ݂ܳܐ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܣܳܢܶܐ ܠܢܽܘܗܪܳܐ ܘܠܳܐ ܐܳܬ݂ܶܐ ܠܢܽܘܗܪܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܬ݂ܟ݁ܰܣܣܽܘܢ ܥܒ݂ܳܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile