Lectionary Calendar
Friday, September 22nd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 3:11,32

New American Standard Version
John 3:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Truly, truly, I say to you, we speak of what we know and testify of what we have seen, and you do not accept our testimony.
NA26 – ἀμὴν ἀμὴν λέγω (5719) σοι ὅτι οἴδαμεν (5758) λαλοῦμεν (5719) καὶ ἑωράκαμεν (5758) μαρτυροῦμεν, (5719) καὶ τὴν μαρτυρίαν ἡμῶν οὐ λαμβάνετε. (5719)
WH – αμην αμην λεγω (5719) σοι οτι ο οιδαμεν (5758) λαλουμεν (5719) και ο εωρακαμεν (5758) μαρτυρουμεν (5719) και την μαρτυριαν ημων ου λαμβανετε (5719)
PES – ܐܰܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܕ݁ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܚ݈ܢܰܢ ܡܡܰܠܠܺܝܢ ܚ݈ܢܰܢ ܘܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܚܙܰܝܢ ܡܰܣܗܕ݂ܺܝܢ ܐܶܢܰܚܢܰܢ ܘܣܳܗܕ݁ܽܘܬ݂ܰܢ ܠܳܐ ܡܩܰܒ݁ܠܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  
John 3:32
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""What He has seen and heard, of that He testifies; and no one receives His testimony.
NA26 – ἑώρακεν (5758) καὶ ἤκουσεν (5656) τοῦτο μαρτυρεῖ, (5719) καὶ τὴν μαρτυρίαν αὐτοῦ οὐδεὶς λαμβάνει. (5719)
WH – ο εωρακεν (5758) και ηκουσεν (5656) τουτο μαρτυρει (5719) και την μαρτυριαν αυτου ουδεις λαμβανει (5719)
PES – ܘܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܚܙܳܐ ܘܰܫܡܰܥ ܡܰܣܗܶܕ݂ ܘܣܳܗܕ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܠܳܐ ܐ݈ܢܳܫ ܡܩܰܒ݁ܶܠ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile