Lectionary Calendar
Thursday, December 7th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 2:2

New American Standard Version
John 2:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and both Jesus and His disciples were invited to the wedding.
NA26 – ἐκλήθη (5681) δὲ καὶ Ἰησοῦς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς τὸν γάμον.
WH – εκληθη (5681) δε και ο ιησους και οι μαθηται αυτου εις τον γαμον
PES – ܘܳܐܦ݂ ܗܽܘ ܝܶܫܽܘܥ ܘܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܐܶܬ݂ܩܪܺܝܘ ܠܳܗ ܠܡܶܫܬ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile