Lectionary Calendar
Saturday, September 30th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 20:2,4

New American Standard Version
John 20:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – So she *ran and *came to Simon Peter and to the other disciple whom Jesus loved, and *said to them, ""They have taken away the Lord out of the tomb, and we do not know where they have laid Him."
NA26 – τρέχει (5719) οὖν καὶ ἔρχεται (5736) πρὸς Σίμωνα Πέτρον καὶ πρὸς τὸν ἄλλον μαθητὴν ὃν ἐφίλει (5707) Ἰησοῦς, καὶ λέγει (5719) αὐτοῖς, Ἦραν (5656) τὸν κύριον ἐκ τοῦ μνημείου, καὶ οὐκ οἴδαμεν (5758) ποῦ ἔθηκαν (5656) αὐτόν.
WH – τρεχει (5719) ουν και ερχεται (5736) προς σιμωνα πετρον και προς τον αλλον μαθητην ον εφιλει (5707) ο ιησους και λεγει (5719) αυτοις ηραν (5656) τον κυριον εκ του μνημειου και ουκ οιδαμεν (5758) που εθηκαν (5656) αυτον
PES – ܘܪܶܗܛܰܬ݂ ܐܶܬ݂ܳܬ݂ ܠܘܳܬ݂ ܫܶܡܥܽܘܢ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܘܰܠܘܳܬ݂ ܗܰܘ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܳܐ ܐ݈ܚܪܺܢܳܐ ܕ݁ܪܳܚܶܡ ܗ݈ܘܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܘܳܐܡܪܳܐ ܠܗܽܘܢ ܕ݁ܫܰܩܠܽܘܗ݈ܝ ܠܡܳܪܰܢ ܡܶܢ ܗܰܘ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܩܒ݂ܽܘܪܳܐ ܘܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܳܐ ܐ݈ܢܳܐ ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܣܳܡܽܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  
John 20:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The two were running together; and the other disciple ran ahead faster than Peter and came to the tomb first;
NA26 – ἔτρεχον (5707) δὲ οἱ δύο ὁμοῦ· καὶ ἄλλος μαθητὴς προέδραμεν (5627) τάχιον τοῦ Πέτρου καὶ ἦλθεν (5627) πρῶτος εἰς τὸ μνημεῖον,
WH – ετρεχον (5707) δε οι δυο ομου και ο αλλος μαθητης προεδραμεν (5627) [ ταχειον | ταχιον ] του πετρου και ηλθεν (5627) πρωτος εις το μνημειον
PES – ܘܪܳܗܛܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܬ݁ܪܰܝܗܽܘܢ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܳܐ ܪܗܶܛ ܩܰܕ݁ܡܶܗ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ ܠܒ݂ܶܝܬ݂ ܩܒ݂ܽܘܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile