Lectionary Calendar
Monday, October 2nd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 1:42

New American Standard Version
John 1:42
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – He brought him to Jesus. Jesus looked at him and said, ""You are Simon the son of John; you shall be called Cephas" (which is translated Peter).
NA26 – ἤγαγεν (5627) αὐτὸν πρὸς τὸν Ἰησοῦν. ἐμβλέψας (5660) αὐτῷ Ἰησοῦς εἶπεν, (5627) Σὺ εἶ (5748) Σίμων υἱὸς Ἰωάννου· σὺ κληθήσῃ (5701) Κηφᾶς, ἑρμηνεύεται (5743) Πέτρος.
WH – ηγαγεν (5627) αυτον προς τον ιησουν εμβλεψας (5660) αυτω ο ιησους ειπεν (5627) συ ει (5719) σιμων ο υιος ιωαννου συ κληθηση (5701) κηφας ο ερμηνευεται (5743) πετρος
PES – ܘܰܐܝܬ݁ܝܶܗ ܠܘܳܬ݂ ܝܶܫܽܘܥ ܘܚܳܪ ܒ݁ܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܘܶܐܡܰܪ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܗ݈ܽܘ ܫܶܡܥܽܘܢ ܒ݁ܪܶܗ‌ܕ݁ܝܰܘܢܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܬ݁ܶܬ݂ܩܪܶܐ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile