Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 1:3

New American Standard Version
John 1:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – All things came into being through Him, and apart from Him nothing came into being that has come into being.
NA26 – πάντα δι αὐτοῦ ἐγένετο, (5633) καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο (5633) οὐδὲ ἕν. γέγονεν (5754)
WH – παντα δι αυτου εγενετο (5633) και χωρις αυτου εγενετο (5633) ουδε εν ο γεγονεν (5754)
PES – ܟ݁ܽܠ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܶܗ ܗܘܳܐ ܘܒ݂ܶܠܥܳܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܐܳܦ݂ܠܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܗܘܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile