Lectionary Calendar
Monday, December 11th, 2023
the Second Week of Advent
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 1:15,30

New American Standard Version
John 1:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – John *testified about Him and cried out, saying, ""This was He of whom I said, 'He who comes after me has a higher rank than I, for He existed before me.' """"
NA26 – Ἰωάννης μαρτυρεῖ (5719) περὶ αὐτοῦ καὶ κέκραγεν (5754) λέγων, (5723) Οὗτος ἦν (5713) ὃν εἶπον, (5627) ὀπίσω μου ἐρχόμενος (5740) ἔμπροσθέν μου γέγονεν, (5754) ὅτι πρῶτός μου ἦν. (5713)
WH – ιωαννης μαρτυρει (5719) περι αυτου και κεκραγεν (5754) λεγων (5723) ουτος ην (5707) [ ο ειπων (5631) | ον ειπον (5627) ] ο οπισω μου ερχομενος (5740) εμπροσθεν μου γεγονεν (5754) οτι πρωτος μου ην (5707)
PES – ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܣܗܶܕ݂ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܘܰܩܥܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܗܳܢܰܘ ܗܰܘ ܕ݁ܶܐܡܪܶܬ݂ ܕ݁ܒ݂ܳܬ݂ܰܪܝ ܐܳܬ݂ܶܐ ܘܰܗܘܳܐ ܠܶܗ ܩܕ݂ܳܡܰܝ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܩܰܕ݂ܡܳܝ ܗ݈ܽܘ ܡܶܢܝ ܀
Lexical Parser:  
John 1:30
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""This is He on behalf of whom I said, 'After me comes a Man who has a higher rank than I, for He existed before me.'
NA26 – οὗτός ἐστιν (5748) ὑπὲρ οὗ ἐγὼ εἶπον, (5627) Ὀπίσω μου ἔρχεται (5736) ἀνὴρ ὃς ἔμπροσθέν μου γέγονεν, (5754) ὅτι πρῶτός μου ἦν. (5713)
WH – ουτος εστιν (5719) υπερ ου εγω ειπον (5627) οπισω μου ερχεται (5736) ανηρ ος εμπροσθεν μου γεγονεν (5754) οτι πρωτος μου ην (5707)
PES – ܗܳܢܰܘ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܐܶܡܪܶܬ݂ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܒ݂ܳܬ݂ܰܪܝ ܐܳܬ݂ܶܐ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܠܶܗ ܩܕ݂ܳܡܰܝ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܩܰܕ݂ܡܳܝ ܗ݈ܽܘ ܡܶܢܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile