Lectionary Calendar
Tuesday, October 3rd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 19:4

New American Standard Version
John 19:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Pilate came out again and *said to them, ""Behold, I am bringing Him out to you so that you may know that I find no guilt in Him."
NA26 – Καὶ ἐξῆλθεν πάλιν ἔξω (5719) Πιλᾶτος καὶ λέγει (5719) αὐτοῖς, Ἴδε (5657) ἄγω (5719) ὑμῖν αὐτὸν ἔξω, (5719) ἵνα γνῶτε (5632) ὅτι οὐδεμίαν αἰτίαν εὑρίσκω (5719) ἐν αὐτῷ.
WH – και εξηλθεν (5627) παλιν εξω ο πιλατος και λεγει (5719) αυτοις ιδε (5628) αγω (5719) υμιν αυτον εξω ινα γνωτε (5632) οτι ουδεμιαν αιτιαν ευρισκω (5719) εν αυτω
PES – ܘܰܢܦ݂ܰܩ ܦ݁ܺܝܠܰܛܳܘܣ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܠܒ݂ܰܪ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܗܳܐ ܡܰܦ݁ܶܩ ܐ݈ܢܳܐ ܠܶܗ ܠܟ݂ܽܘܢ ܠܒ݂ܰܪ ܕ݁ܬ݂ܶܕ݁ܥܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܐ݈ܢܳܐ ܒ݁ܳܬ݂ܪܶܗ ܐܳܦ݂ܠܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܥܶܠܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile