Lectionary Calendar
Thursday, September 21st, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 19:30

New American Standard Version
John 19:30
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore when Jesus had received the sour wine, He said, ""It is finished!" And He bowed His head and gave up His spirit.
NA26 – ὅτε οὖν ἔλαβεν (5627) τὸ ὄξος Ἰησοῦς εἶπεν, (5627) Τετέλεσται· (5769) καὶ κλίνας (5660) τὴν κεφαλὴν παρέδωκεν (5656) τὸ πνεῦμα.
WH – οτε ουν ελαβεν (5627) το οξος [ο] ιησους ειπεν (5627) τετελεσται (5769) και κλινας (5660) την κεφαλην παρεδωκεν (5656) το πνευμα
PES – ܟ݁ܰܕ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܫܩܰܠ ܗܰܘ ܚܰܠܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܐܶܡܰܪ ܗܳܐ ܡܫܰܠܰܡ ܘܰܐܪܟ݁ܶܢ ܪܺܫܶܗ ܘܰܐܫܠܶܡ ܪܽܘܚܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile