Lectionary Calendar
Sunday, October 1st, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 18:8

New American Standard Version
John 18:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Jesus answered, ""I told you that I am {He;} so if you seek Me, let these go their way,"
NA26 – ἀπεκρίθη (5662) Ἰησοῦς, Εἶπον (5627) ὑμῖν ὅτι ἐγώ εἰμι· (5748) εἰ οὖν ἐμὲ ζητεῖτε, (5719) ἄφετε (5628) τούτους ὑπάγειν· (5721)
WH – απεκριθη (5662) ιησους ειπον (5627) υμιν οτι εγω ειμι (5719) ει ουν εμε ζητειτε (5719) αφετε (5628) τουτους υπαγειν (5721)
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܐܶܡܪܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܐ݈ܢܳܐ ܘܶܐܢ ܠܺܝ ܒ݁ܳܥܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܫܒ݂ܽܘܩܘ ܠܗܳܠܶܝܢ ܐܳܙܺܠ݈ܝܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile