Lectionary Calendar
Thursday, September 21st, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 18:30

New American Standard Version
John 18:30
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – They answered and said to him, ""If this Man were not an evildoer, we would not have delivered Him to you."
NA26 – ἀπεκρίθησαν (5662) καὶ εἶπαν (5627) αὐτῷ, Εἰ μὴ ἦν (5713) οὗτος κακὸν ποιῶν, (5723) οὐκ ἄν σοι παρεδώκαμεν (5656) αὐτόν.
WH – απεκριθησαν (5662) και ειπαν (5627) αυτω ει μη ην (5707) ουτος κακον ποιων (5723) ουκ αν σοι παρεδωκαμεν (5656) αυτον
PES – ܥܢܰܘ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܐܶܠܽܘ ܠܳܐ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܒ݁ܺܝܫܳܬ݂ܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܐܳܦ݂ܠܳܐ ܠܳܟ݂ ܡܰܫܠܡܺܝܢ ܗ݈ܘܰܝܢ ܠܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile