Lectionary Calendar
Monday, October 2nd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 18:3

New American Standard Version
John 18:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Judas then, having received the {Roman} cohort and officers from the chief priests and the Pharisees, *came there with lanterns and torches and weapons.
NA26 – οὖν Ἰούδας λαβὼν (5631) τὴν σπεῖραν καὶ ἐκ τῶν ἀρχιερέων καὶ ἐκ τῶν Φαρισαίων ὑπηρέτας ἔρχεται (5736) ἐκεῖ μετὰ φανῶν καὶ λαμπάδων καὶ ὅπλων.
WH – ο ουν ιουδας λαβων (5631) την σπειραν και εκ των αρχιερεων και [ [εκ] | εκ ] των φαρισαιων υπηρετας ερχεται (5736) εκει μετα φανων και λαμπαδων και οπλων
PES – ܗܽܘ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ ܕ݁ܒ݂ܰܪ ܐܶܣܦ݁ܺܝܪ ܘܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ ܪܰܒ݁ܰܝ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܘܰܦ݂ܪܺܝܫܶܐ ܕ݁ܒ݂ܰܪ ܕ݁ܰܚܫܶܐ ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܠܬ݂ܰܡܳܢ ܥܰܡ ܢܰܦ݂ܛܺܪܶܐ ܘܠܰܡܦ݁ܺܝܕ݂ܶܐ ܘܙܰܝܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile