Lectionary Calendar
Sunday, September 24th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 18:15

New American Standard Version
John 18:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Simon Peter was following Jesus, and {so} {was} another disciple. Now that disciple was known to the high priest, and entered with Jesus into the court of the high priest,
NA26 – Ἠκολούθει (5707) δὲ τῷ Ἰησοῦ Σίμων Πέτρος καὶ ἄλλος μαθητής. δὲ μαθητὴς ἐκεῖνος ἦν (5713) γνωστὸς τῷ ἀρχιερεῖ, καὶ συνεισῆλθεν (5627) τῷ Ἰησοῦ εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως,
WH – ηκολουθει (5707) δε τω ιησου σιμων πετρος και αλλος μαθητης ο δε μαθητης εκεινος ην (5707) γνωστος τω αρχιερει και συνεισηλθεν (5627) τω ιησου εις την αυλην του αρχιερεως
PES – ܫܶܡܥܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܘܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ ܐ݈ܚܪܳܢܶܐ ܐܳܬ݂ܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܒ݁ܳܬ݂ܪܶܗ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܠܗܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܗ݈ܘܳܐ ܠܶܗ ܪܰܒ݁ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܘܥܰܠ ܥܰܡ ܝܶܫܽܘܥ ܠܕ݂ܳܪܬ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile