Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 17:19

New American Standard Version
John 17:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""For their sakes I sanctify Myself, that they themselves also may be sanctified in truth.
NA26 – καὶ ὑπὲρ αὐτῶν ἐγὼ ἁγιάζω (5719) ἐμαυτόν, ἵνα ὦσιν (5753) καὶ αὐτοὶ ἡγιασμένοι (5772) ἐν ἀληθείᾳ.
WH – και υπερ αυτων [ [εγω] | εγω ] αγιαζω (5719) εμαυτον ινα ωσιν (5725) και αυτοι ηγιασμενοι (5772) εν αληθεια
PES – ܘܥܰܠ ܐܰܦ݁ܰܝܗܽܘܢ ܐܶܢܳܐ ܡܩܰܕ݁ܶܫ ܐ݈ܢܳܐ ܢܰܦ݂ܫܝ ܕ݁ܢܶܗܘܽܘܢ ܐܳܦ݂ ܗܶܢܽܘܢ ܡܩܰܕ݁ܫܺܝܢ ܒ݁ܰܫܪܳܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile