Lectionary Calendar
Tuesday, December 5th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 17:12

New American Standard Version
John 17:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""While I was with them, I was keeping them in Your name which You have given Me; and I guarded them and not one of them perished but the son of perdition, so that the Scripture would be fulfilled.
NA26 – ὅτε ἤμην (5713) μετ αὐτῶν ἐγὼ ἐτήρουν (5707) αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου δέδωκάς (5758) μοι, καὶ ἐφύλαξα, καὶ οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ἀπώλετο (5639) εἰ μὴ υἱὸς τῆς ἀπωλείας, ἵνα γραφὴ πληρωθῇ. (5686)
WH – οτε ημην (5710) μετ αυτων εγω ετηρουν (5707) αυτους εν τω ονοματι σου ω δεδωκας (5758) μοι και εφυλαξα (5656) και ουδεις εξ αυτων απωλετο (5639) ει μη ο υιος της απωλειας ινα η γραφη πληρωθη (5686)
PES – ܟ݁ܰܕ݂ ܥܰܡܗܽܘܢ ܗܘܺܝܬ݂ ܒ݁ܥܳܠܡܳܐ ܐܶܢܳܐ ܢܳܛܰܪ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܒ݁ܰܫܡܳܟ݂ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܝܰܗ݈ܒ݂ܬ݁ ܠܺܝ ܢܶܛܪܶܬ݂ ܘܐ݈ܢܳܫ ܡܶܢܗܽܘܢ ܠܳܐ ܐܶܒ݂ܰܕ݂ ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܰܐܒ݂ܕ݁ܳܢܳܐ ܕ݁ܢܶܬ݂ܡܰܠܶܐ ܟ݁ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile