Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 16:8

New American Standard Version
John 16:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""And He, when He comes, will convict the world concerning sin and righteousness and judgment;
NA26 – καὶ ἐλθὼν (5631) ἐκεῖνος ἐλέγξει (5719) τὸν κόσμον περὶ ἁμαρτίας καὶ περὶ δικαιοσύνης καὶ περὶ κρίσεως·
WH – και ελθων (5631) εκεινος ελεγξει (5692) τον κοσμον περι αμαρτιας και περι δικαιοσυνης και περι κρισεως
PES – ܘܡܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܳܐ ܗܽܘ ܢܰܟ݁ܣܺܝܘܗ݈ܝ ܠܥܳܠܡܳܐ ܥܰܠ ܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܘܥܰܠ ܙܰܕ݁ܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ ܘܥܰܠ ܕ݁ܺܝܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile