Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 16:32

New American Standard Version
John 16:32
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Behold, an hour is coming, and has {already} come, for you to be scattered, each to his own {home,} and to leave Me alone; and {yet} I am not alone, because the Father is with Me.
NA26 – ἰδοὺ (5628) ἔρχεται (5736) ὥρα καὶ ἐλήλυθεν (5754) ἵνα σκορπισθῆτε (5686) ἕκαστος εἰς τὰ ἴδια κἀμὲ μόνον ἀφῆτε· (5632) καὶ οὐκ εἰμὶ (5748) μόνος, ὅτι πατὴρ μετ ἐμοῦ ἐστιν. (5748)
WH – ιδου (5640) ερχεται (5736) ωρα και εληλυθεν (5754) ινα σκορπισθητε (5686) εκαστος εις τα ιδια καμε μονον αφητε (5632) και ουκ ειμι (5719) μονος οτι ο πατηρ μετ εμου εστιν (5719)
PES – ܕ݁ܗܳܐ ܐܳܬ݂ܝܳܐ ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܘܗܳܫܳܐ ܐܶܬ݂ܳܬ݂ ܕ݁ܬ݂ܶܬ݂ܒ݁ܰܕ݁ܪܽܘܢ ܐ݈ܢܳܫ ܠܰܐܬ݂ܪܶܗ ܘܬ݂ܶܫܒ݁ܩܽܘܢܳܢܝ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ܰܝ ܘܠܳܐ ܗܘܺܝܬ݂ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ܰܝ ܕ݁ܰܐܒ݂ܳܐ ܥܰܡܝ ܗ݈ܽܘ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile