Lectionary Calendar
Monday, September 25th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 16:24

New American Standard Version
John 16:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Until now you have asked for nothing in My name; ask and you will receive, so that your joy may be made full.
NA26 – ἕως ἄρτι οὐκ ᾐτήσατε (5656) οὐδὲν ἐν τῷ ὀνόματί μου· αἰτεῖτε (5720) καὶ λήμψεσθε, (5695) ἵνα (5753) χαρὰ ὑμῶν (5753) πεπληρωμένη. (5772)
WH – εως αρτι ουκ ητησατε (5656) ουδεν εν τω ονοματι μου αιτειτε (5720) και λημψεσθε (5695) ινα η χαρα υμων η (5725) πεπληρωμενη (5772)
PES – ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܗܳܫܳܐ ܠܳܐ ܫܶܐܠܬ݁ܽܘܢ ܡܶܕ݁ܶܡ ܒ݁ܫܶܡܝ ܫܰܐܠܘ ܘܬ݂ܶܣܒ݂ܽܘܢ ܕ݁ܬ݂ܶܗܘܶܐ ܚܰܕ݂ܘܰܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܡܫܰܡܠܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile