Lectionary Calendar
Wednesday, December 6th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 15:15

New American Standard Version
John 15:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""No longer do I call you slaves, for the slave does not know what his master is doing; but I have called you friends, for all things that I have heard from My Father I have made known to you.
NA26 – οὐκέτι λέγω (5719) ὑμᾶς δούλους, ὅτι δοῦλος οὐκ οἶδεν (5758) τί ποιεῖ (5719) αὐτοῦ κύριος· ὑμᾶς δὲ εἴρηκα (5758) φίλους, ὅτι πάντα ἤκουσα (5656) παρὰ τοῦ πατρός μου ἐγνώρισα (5656) ὑμῖν.
WH – ουκετι λεγω (5719) υμας δουλους οτι ο δουλος ουκ οιδεν (5758) τι ποιει (5719) αυτου ο κυριος υμας δε ειρηκα (5758) φιλους οτι παντα α ηκουσα (5656) παρα του πατρος μου εγνωρισα (5656) υμιν
PES – ܠܳܐ ܡܶܟ݁ܺܝܠ ܩܳܪܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܥܰܒ݂ܕ݁ܶܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܥܰܒ݂ܕ݁ܳܐ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܡܳܢܳܐ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܡܳܪܶܗ ܪܳܚܡܰܝ ܕ݁ܶܝܢ ܩܪܺܝܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܟ݂ܽܠ ܕ݁ܫܶܡܥܶܬ݂ ܡܶܢ ܐܳܒ݂ܝ ܐܰܘܕ݁ܰܥܬ݁ܟ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile