Lectionary Calendar
Saturday, September 23rd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 14:13

New American Standard Version
John 14:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Whatever you ask in My name, that will I do, so that the Father may be glorified in the Son.
NA26 – καὶ τι ἂν αἰτήσητε (5661) ἐν τῷ ὀνόματί μου τοῦτο ποιήσω, (5692) ἵνα δοξασθῇ πατὴρ ἐν τῷ υἱῷ·
WH – και ο τι αν αιτησητε (5661) εν τω ονοματι μου τουτο ποιησω (5692) ινα δοξασθη (5686) ο πατηρ εν τω υιω
PES – ܘܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܬ݂ܶܫܶܐܠܽܘܢ ܒ݁ܫܶܡܝ ܐܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܢܶܫܬ݁ܰܒ݁ܰܚ ܐܰܒ݂ܳܐ ܒ݁ܰܒ݂ܪܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile