Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 13:37

New American Standard Version
John 13:37
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Peter *said to Him, ""Lord, why can I not follow You right now? I will lay down my life for You."
NA26 – λέγει (5719) αὐτῷ Πέτρος, Κύριε, διὰ τί οὐ δύναμαί (5736) σοι ἀκολουθῆσαι (5658) ἄρτι; τὴν ψυχήν μου ὑπὲρ σοῦ θήσω. (5692)
WH – λεγει (5719) αυτω [ [ο] | ο ] πετρος κυριε δια τι ου δυναμαι (5736) σοι [ ακολουθειν (5721) | ακολουθησαι (5658) ] αρτι την ψυχην μου υπερ σου θησω (5692)
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܫܶܡܥܽܘܢ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܡܳܪܝ ܠܡܳܢܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܺܐܬ݂ܶܐ ܒ݁ܳܬ݂ܪܳܟ݂ ܗܳܫܳܐ ܢܰܦ݂ܫܝ ܚܠܳܦ݂ܰܝܟ݁ ܣܳܐܶܡ ܐ݈ܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile