Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 13:34

New American Standard Version
John 13:34
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""A new commandment I give to you, that you love one another, even as I have loved you, that you also love one another.
NA26 – ἐντολὴν καινὴν δίδωμι (5719) ὑμῖν, ἵνα ἀγαπᾶτε (5725) ἀλλήλους· καθὼς ἠγάπησα (5656) ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε (5725) ἀλλήλους.
WH – εντολην καινην διδωμι (5719) υμιν ινα αγαπατε (5725) αλληλους καθως ηγαπησα (5656) υμας ινα και υμεις αγαπατε (5725) αλληλους
PES – ܦ݁ܽܘܩܕ݁ܳܢܳܐ ܚܰܕ݂݈ܬ݂ܳܐ ܝܳܗܶܒ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܰܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܡܰܚܒ݂ܺܝܢ ܚܰܕ݂ ܠܚܰܕ݂ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܐܰܚܶܒ݂ܬ݁ܟ݂ܽܘܢ ܐܳܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܬ݁ܰܚܒ݂ܽܘܢ ܚܰܕ݂ ܠܚܰܕ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile