Lectionary Calendar
Wednesday, October 4th, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 13:15

New American Standard Version
John 13:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""For I gave you an example that you also should do as I did to you.
NA26 – ὑπόδειγμα γὰρ ἔδωκα (5656) ὑμῖν ἵνα καθὼς ἐγὼ ἐποίησα (5656) ὑμῖν καὶ ὑμεῖς ποιῆτε. (5725)
WH – υποδειγμα γαρ εδωκα (5656) υμιν ινα καθως εγω εποιησα (5656) υμιν και υμεις ποιητε (5725)
PES – ܗܳܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܛܽܘܦ݂ܣܳܐ ܝܶܗܒ݁ܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܰܐܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܥܶܒ݂ܕ݁ܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܐܳܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܬ݁ܶܥܒ݁ܕ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile