Lectionary Calendar
Wednesday, October 4th, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 12:19

New American Standard Version
John 12:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – So the Pharisees said to one another, ""You see that you are not doing any good; look, the world has gone after Him."
NA26 – οἱ οὖν Φαρισαῖοι εἶπαν (5627) πρὸς ἑαυτούς, Θεωρεῖτε (5719) ὅτι οὐκ ὠφελεῖτε (5719) οὐδέν· ἴδε (5657) κόσμος ὀπίσω αὐτοῦ ἀπῆλθεν. (5627)
WH – οι ουν φαρισαιοι ειπαν (5627) προς εαυτους θεωρειτε (5719) οτι ουκ ωφελειτε (5719) ουδεν ιδε (5628) ο κοσμος οπισω αυτου απηλθεν (5627)
PES – ܦ݁ܪܺܝܫܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܚܰܕ݂ ܠܚܰܕ݂ ܚܳܙܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܡܰܘܬ݁ܪܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܗܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܟ݁ܽܠܶܗ ܐܶܙܰܠ ܠܶܗ ܒ݁ܳܬ݂ܪܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile