Lectionary Calendar
Friday, September 22nd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 11:57

New American Standard Version
John 11:57
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now the chief priests and the Pharisees had given orders that if anyone knew where He was, he was to report it, so that they might seize Him.
NA26 – δεδώκεισαν (5715) δὲ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι ἐντολὰς ἵνα ἐάν τις γνῷ (5632) ποῦ ἐστιν (5748) μηνύσῃ, (5661) ὅπως πιάσωσιν (5661) αὐτόν.
WH – δεδωκεισαν (5715) δε οι αρχιερεις και οι φαρισαιοι εντολας ινα εαν τις γνω (5632) που εστιν (5719) μηνυση (5661) οπως πιασωσιν (5661) αυτον
PES – ܪܰܒ݁ܰܝ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܘܰܦ݂ܪܺܝܫܶܐ ܦ݁ܩܰܕ݂ܘ ܗ݈ܘܰܘ ܕ݁ܶܐܢ ܐ݈ܢܳܫ ܢܶܕ݁ܰܥ ܐܰܝܟ݁ܰܘ ܢܒ݂ܰܕ݁ܶܩ ܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܢܶܐܚܕ݁ܽܘܢܳܝܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile