Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 11:49

New American Standard Version
John 11:49
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But one of them, Caiaphas, who was high priest that year, said to them, ""You know nothing at all,
NA26 – εἷς δέ τις ἐξ αὐτῶν Καϊάφας, ἀρχιερεὺς ὢν (5752) τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου, εἶπεν (5627) αὐτοῖς, Ὑμεῖς οὐκ οἴδατε (5758) οὐδέν,
WH – εις δε τις εξ αυτων καιαφας αρχιερευς ων (5723) του ενιαυτου εκεινου ειπεν (5627) αυτοις υμεις ουκ οιδατε (5758) ουδεν
PES – ܚܰܕ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕ݁ܰܫܡܶܗ ܩܰܝܳܦ݂ܳܐ ܪܰܒ݁ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܗܳܝ ܫܰܢ݈ܬ݁ܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܡܶܕ݁ܶܡ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile