Lectionary Calendar
Monday, October 2nd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 11:44

New American Standard Version
John 11:44
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The man who had died came forth, bound hand and foot with wrappings, and his face was wrapped around with a cloth. Jesus *said to them, ""Unbind him, and let him go."
NA26 – ἐξῆλθεν τεθνηκὼς (5761) δεδεμένος (5772) τοὺς πόδας καὶ τὰς χεῖρας κειρίαις, καὶ ὄψις αὐτοῦ σουδαρίῳ περιεδέδετο. (5718) λέγει (5719) αὐτοῖς Ἰησοῦς, Λύσατε (5657) αὐτὸν καὶ ἄφετε (5628) αὐτὸν ὑπάγειν. (5721)
WH – εξηλθεν (5627) ο τεθνηκως (5761) δεδεμενος (5772) τους ποδας και τας χειρας κειριαις και η οψις αυτου σουδαριω περιεδεδετο (5718) λεγει (5719) [ [ο] ιησους αυτοις | αυτοις ο ιησους ] λυσατε (5657) αυτον και αφετε (5628) αυτον υπαγειν (5721)
PES – ܘܰܢܦ݂ܰܩ ܗܰܘ ܡܺܝܬ݂ܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܰܣܺܝܪܳܢ ܐܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܘܪܶܓ݂ܠܰܘܗ݈ܝ ܒ݁ܦ݂ܶܣܩܝܳܬ݂ܳܐ ܘܰܐܦ݁ܰܘܗ݈ܝ ܐܰܣܺܝܪܳܢ ܒ݁ܣܽܘܕ݂ܳܪܳܐ ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܫܪܰܐܘܽܗ݈ܝ ܘܰܫܒ݂ܽܘܩܘ ܐܳܙܶܠ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile