Lectionary Calendar
Saturday, September 30th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 11:19

New American Standard Version
John 11:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and many of the Jews had come to Martha and Mary, to console them concerning {their} brother.
NA26 – πολλοὶ δὲ ἐκ τῶν Ἰουδαίων ἐληλύθεισαν (5715) πρὸς τὴν Μάρθαν καὶ Μαριὰμ ἵνα παραμυθήσωνται (5667) αὐτὰς περὶ τοῦ ἀδελφοῦ.
WH – πολλοι δε εκ των ιουδαιων εληλυθεισαν (5714) προς την μαρθαν και μαριαμ ινα παραμυθησωνται (5667) αυτας περι του αδελφου
PES – ܘܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܡܶܢ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܐܰܬ݁ܺܝܐܝܺܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܘܳܬ݂ ܡܳܪܬ݁ܳܐ ܘܡܰܪܝܰܡ ܕ݁ܢܶܡܠܽܘܢ ܒ݁ܠܶܒ݁ܗܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܐܰܚܽܘܗܶܝܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile