Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 11:12

New American Standard Version
John 11:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The disciples then said to Him, ""Lord, if he has fallen asleep, he will recover."
NA26 – εἶπαν (5627) οὖν οἱ μαθηταὶ αὐτῷ, Κύριε, εἰ κεκοίμηται (5769) σωθήσεται. (5701)
WH – ειπαν (5627) ουν οι μαθηται αυτω κυριε ει κεκοιμηται (5769) σωθησεται (5701)
PES – ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܡܳܪܰܢ ܐܶܢ ܕ݁ܡܶܟ݂ ܡܶܬ݂ܚܠܶܡ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile