Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 10:36

New American Standard Version
John 10:36
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – do you say of Him, whom the Father sanctified and sent into the world, 'You are blaspheming,' because I said, 'I am the Son of God'?
NA26 – ὃν πατὴρ ἡγίασεν (5656) καὶ ἀπέστειλεν (5656) εἰς τὸν κόσμον ὑμεῖς λέγετε (5719) ὅτι Βλασφημεῖς, (5719) ὅτι εἶπον, (5627) Υἱὸς τοῦ θεοῦ εἰμι; (5748)
WH – ον ο πατηρ ηγιασεν (5656) και απεστειλεν (5656) εις τον κοσμον υμεις λεγετε (5719) οτι βλασφημεις (5719) οτι ειπον (5627) υιος του θεου ειμι (5719)
PES – ܠܰܐܝܢܳܐ ܕ݁ܰܐܒ݂ܳܐ ܩܰܕ݁ܫܶܗ ܘܫܰܕ݁ܪܶܗ ܠܥܳܠܡܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܰܡܓ݂ܰܕ݁ܶܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܥܰܠ ܕ݁ܶܐܡܪܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܰܒ݂ܪܶܗ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile