Lectionary Calendar
Saturday, September 30th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 10:33

New American Standard Version
John 10:33
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The Jews answered Him, ""For a good work we do not stone You, but for blasphemy; and because You, being a man, make Yourself out {to be} God."
NA26 – ἀπεκρίθησαν (5662) αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι, Περὶ καλοῦ ἔργου οὐ λιθάζομέν (5719) σε ἀλλὰ περὶ βλασφημίας, καὶ ὅτι σὺ ἄνθρωπος ὢν (5752) ποιεῖς (5719) σεαυτὸν θεόν.
WH – απεκριθησαν (5662) αυτω οι ιουδαιοι περι καλου εργου ου λιθαζομεν (5719) σε αλλα περι βλασφημιας και οτι συ ανθρωπος ων (5723) ποιεις (5719) σεαυτον θεον
PES – ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܛܽܠ ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ ܫܰܦ݁ܺܝܪܶܐ ܪܳܓ݂ܡܺܝܢ ܚ݈ܢܰܢ ܠܳܟ݂ ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܡܓ݂ܰܕ݁ܶܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܺܝܬ݂ܰܝܟ݁ ܒ݁ܰܪ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܢܰܦ݂ܫܳܟ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile