Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 10:2,12

New American Standard Version
John 10:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""But he who enters by the door is a shepherd of the sheep.
NA26 – δὲ εἰσερχόμενος (5740) διὰ τῆς θύρας ποιμήν ἐστιν (5748) τῶν προβάτων.
WH – ο δε εισερχομενος (5740) δια της θυρας ποιμην εστιν (5719) των προβατων
PES – ܗܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܥܳܐܶܠ ܡܶܢ ܬ݁ܰܪܥܳܐ ܪܳܥܝܳܐ ܗܽܘ ܕ݁ܥܳܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  
John 10:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""He who is a hired hand, and not a shepherd, who is not the owner of the sheep, sees the wolf coming, and leaves the sheep and flees, and the wolf snatches them and scatters {them.}
NA26 – μισθωτὸς καὶ οὐκ ὢν (5752) ποιμήν, οὗ οὐκ ἔστιν (5748) τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ (5719) τὸν λύκον ἐρχόμενον (5740) καὶ ἀφίησιν (5719) τὰ πρόβατα καὶ φεύγει (5719) καὶ λύκος ἁρπάζει (5719) αὐτὰ καὶ σκορπίζει (5719)
WH – ο μισθωτος και ουκ ων (5723) ποιμην ου ουκ εστιν (5719) τα προβατα ιδια θεωρει (5719) τον λυκον ερχομενον (5740) και αφιησιν (5719) τα προβατα και φευγει (5719) και ο λυκος αρπαζει (5719) αυτα και σκορπιζει (5719)
PES – ܐܰܓ݂ܺܝܪܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܪܳܥܝܳܐ ܘܠܰܘ ܕ݁ܺܝܠܶܗ ܐܶܢܽܘܢ ܥܶܪܒ݁ܶܐ ܡܳܐ ܕ݁ܰܚܙܳܐ ܕ݁ܺܐܒ݂ܳܐ ܕ݁ܳܐܬ݂ܶܐ ܫܳܒ݂ܶܩ ܥܳܢܳܐ ܘܥܳܪܶܩ ܘܳܐܬ݂ܶܐ ܕ݁ܺܐܒ݂ܳܐ ܚܳܛܶܦ݂ ܘܰܡܒ݂ܰܕ݁ܰܪ ܠܳܗ ܠܥܳܢܳܐ ܀
Lexical Parser: