Lectionary Calendar
Tuesday, October 3rd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 10:1,10

New American Standard Version
John 10:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Truly, truly, I say to you, he who does not enter by the door into the fold of the sheep, but climbs up some other way, he is a thief and a robber.
NA26 – Ἀμὴν ἀμὴν λέγω (5719) ὑμῖν, μὴ εἰσερχόμενος (5740) διὰ τῆς θύρας εἰς τὴν αὐλὴν τῶν προβάτων ἀλλὰ ἀναβαίνων (5723) ἀλλαχόθεν ἐκεῖνος κλέπτης ἐστὶν (5748) καὶ λῃστής·
WH – αμην αμην λεγω (5719) υμιν ο μη εισερχομενος (5740) δια της θυρας εις την αυλην των προβατων αλλα αναβαινων (5723) αλλαχοθεν εκεινος κλεπτης εστιν (5719) και ληστης
PES – ܐܰܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܡܰܢ ܕ݁ܠܳܐ ܥܳܐܶܠ ܡܶܢ ܬ݁ܰܪܥܳܐ ܠܰܛܝܳܪܳܐ ܕ݁ܥܳܢܳܐ ܐܶܠܳܐ ܣܳܠܶܩ ܡܶܢ ܕ݁ܽܘܟ݁ܳܐ ܐ݈ܚܪܳܢܝܳܐ ܗܰܘ ܓ݁ܰܢܳܒ݂ܳܐ ܗܽܘ ܘܓ݂ܰܝܳܣܳܐ ܀
Lexical Parser:  
John 10:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""The thief comes only to steal and kill and destroy; I came that they may have life, and have {it} abundantly.
NA26 – κλέπτης οὐκ ἔρχεται (5736) εἰ μὴ ἵνα κλέψῃ (5661) καὶ θύσῃ (5661) καὶ ἀπολέσῃ· (5661) ἐγὼ ἦλθον (5627) ἵνα ζωὴν ἔχωσιν (5725) καὶ περισσὸν ἔχωσιν. (5725)
WH – ο κλεπτης ουκ ερχεται (5736) ει μη ινα κλεψη (5661) και θυση (5661) και απολεση (5661) εγω ηλθον (5627) ινα ζωην εχωσιν (5725) και περισσον εχωσιν (5725)
PES – ܓ݁ܰܢܳܒ݂ܳܐ ܠܳܐ ܐܳܬ݂ܶܐ ܐܶܠܳܐ ܕ݁ܢܶܓ݂ܢܽܘܒ݂ ܘܰܕ݂ܢܶܩܛܽܘܠ ܘܰܕ݂ܢܰܘܒ݁ܶܕ݂ ܐܶܢܳܐ ܐܶܬ݂ܺܝܬ݂ ܕ݁ܚܰܝܶܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܘܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܝܰܬ݁ܺܝܪ ܢܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile