Lectionary Calendar
Thursday, December 7th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: James 5:9

New American Standard Version
James 5:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Do not complain, brethren, against one another, so that you yourselves may not be judged; behold, the Judge is standing right at the door.
NA26 – μὴ στενάζετε, (5720) ἀδελφοί, κατ ἀλλήλων, ἵνα μὴ κριθῆτε· (5686) ἰδοὺ (5628) κριτὴς πρὸ τῶν θυρῶν ἕστηκεν. (5707)
WH – μη στεναζετε (5720) αδελφοι κατ αλληλων ινα μη κριθητε (5686) ιδου (5640) ο κριτης προ των θυρων εστηκεν (5758)
PES – ܠܳܐ ܬ݁ܶܬ݁ܰܢܚܽܘܢ ܚܰܕ݂ ܥܰܠ ܚܰܕ݂ ܐܰܚܰܝ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܶܬ݁ܕ݂ܺܝܢܽܘܢ ܗܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܺܝܢܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܬ݁ܰܪܥܳܐ ܩܳܐܶܡ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile