Lectionary Calendar
Sunday, October 1st, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: James 5:4

New American Standard Version
James 5:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Behold, the pay of the laborers who mowed your fields, {and} which has been withheld by you, cries out {against you;} and the outcry of those who did the harvesting has reached the ears of the Lord of Sabaoth.
NA26 – ἰδοὺ (5628) μισθὸς τῶν ἐργατῶν τῶν ἀμησάντων (5660) τὰς χώρας ὑμῶν ἀπεστερημένος ἀφ ὑμῶν κράζει, (5719) καὶ αἱ βοαὶ τῶν θερισάντων (5660) εἰς τὰ ὦτα κυρίου Σαβαὼθ εἰσεληλύθασιν.
WH – ιδου (5640) ο μισθος των εργατων των αμησαντων (5660) τας χωρας υμων ο [ αφυστερημενος (5772) | απεστερημενος (5772) ] αφ υμων κραζει (5719) και αι βοαι των θερισαντων (5660) εις τα ωτα κυριου σαβαωθ [ εισεληλυθαν (5754) | εισεληλυθασιν (5754) ]
PES – ܗܳܐ ܐܰܓ݂ܪܳܐ ܕ݁ܦ݂ܳܥܠܶܐ ܕ݁ܰܚܨܰܕ݂ܘ ܐܰܪܥܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܗܰܘ ܕ݁ܰܛܠܰܡܬ݁ܽܘܢ ܩܳܥܶܐ ܘܰܓ݂ܥܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܚܳܨܽܘܕ݂ܶܐ ܠܶܐܕ݂ܢܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܨܒ݂ܰܐܘܽܬ݂ ܥܶܠܰܬ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile