Lectionary Calendar
Thursday, September 21st, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: James 4:13

New American Standard Version
James 4:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Come now, you who say, ""Today or tomorrow we will go to such and such a city, and spend a year there and engage in business and make a profit."
NA26 – Ἄγε (5720) νῦν οἱ λέγοντες, (5723) Σήμερον αὔριον πορευσόμεθα (5695) εἰς τήνδε τὴν πόλιν καὶ ποιήσομεν (5692) ἐκεῖ ἐνιαυτὸν καὶ ἐμπορευσόμεθα (5695) καὶ κερδήσομεν· (5692)
WH – αγε (5720) νυν οι λεγοντες (5723) σημερον η αυριον πορευσομεθα (5695) εις τηνδε την πολιν και ποιησομεν (5692) εκει ενιαυτον και εμπορευσομεθα (5695) και κερδησομεν (5692)
PES – ܡܳܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܢܺܐܡܰܪ ܐܳܦ݂ ܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܳܐܡܪܺܝܢ ܕ݁ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܰܘ ܡܚܳܪ ܐܳܙܺܠ݈ܝܢܰܢ ܠܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܗܺܝ ܘܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢܰܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܫܰܢ݈ܬ݁ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܘܡܶܬ݁ܬ݁ܰܓ݁ܪܺܝܢܰܢ ܘܝܳܬ݂ܪܺܝܢܰܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile