Lectionary Calendar
Sunday, September 24th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: James 3:4

New American Standard Version
James 3:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Look at the ships also, though they are so great and are driven by strong winds, are still directed by a very small rudder wherever the inclination of the pilot desires.
NA26 – ἰδοὺ (5628) καὶ τὰ πλοῖα, τηλικαῦτα ὄντα (5752) καὶ ὑπὸ ἀνέμων σκληρῶν ἐλαυνόμενα, (5746) μετάγεται (5743) ὑπὸ ἐλαχίστου πηδαλίου ὅπου ὁρμὴ τοῦ εὐθύνοντος (5723) βούλεται· (5736)
WH – ιδου (5640) και τα πλοια τηλικαυτα οντα (5723) και υπο ανεμων σκληρων ελαυνομενα (5746) μεταγεται (5743) υπο ελαχιστου πηδαλιου οπου η ορμη του ευθυνοντος (5723) βουλεται (5736)
PES – ܐܳܦ݂ ܐܶܠܦ݂ܶܐ ܥܰܫܺܝܢܳܬ݂ܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܕ݁ܒ݂ܺܝܪܳܢ ܠܗܶܝܢ ܪܽܘܚܶܐ ܩܰܫܝܳܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܩܰܝܣܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܡܶܬ݂ܢܰܬ݁ܦ݂ܳܢ ܠܰܐܬ݂ܰܪ ܕ݁ܚܳܐܰܪ ܨܶܒ݂ܝܳܢܶܗ ܕ݁ܗܰܘ ܕ݁ܰܡܕ݂ܰܒ݁ܰܪ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile