Lectionary Calendar
Tuesday, October 3rd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: James 3:10

New American Standard Version
James 3:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – from the same mouth come {both} blessing and cursing. My brethren, these things ought not to be this way.
NA26 – ἐκ τοῦ αὐτοῦ στόματος ἐξέρχεται εὐλογία καὶ κατάρα. οὐ χρή, (5904) ἀδελφοί μου, ταῦτα οὕτως γίνεσθαι. (5738)
WH – εκ του αυτου στοματος εξερχεται (5736) ευλογια και καταρα ου χρη (5719) αδελφοι μου ταυτα ουτως γινεσθαι (5738)
PES – ܘܡܶܢܶܗ ܡܶܢ ܦ݁ܽܘܡܳܐ ܢܳܦ݂ܩܳܢ ܒ݁ܽܘܪܟ݁ܳܬ݂ܳܐ ܘܠܰܘܛܳܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܘܳܠܶܐ ܐܰܚܰܝ ܕ݁ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܢܶܣܬ݁ܰܥܪܳܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile