Lectionary Calendar
Sunday, December 10th, 2023
the Second Week of Advent
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: James 2:6

New American Standard Version
James 2:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But you have dishonored the poor man. Is it not the rich who oppress you and personally drag you into court?
NA26 – ὑμεῖς δὲ ἠτιμάσατε (5656) τὸν πτωχόν. οὐχ οἱ πλούσιοι καταδυναστεύουσιν (5719) ὑμῶν, καὶ αὐτοὶ ἕλκουσιν (5719) ὑμᾶς εἰς κριτήρια;
WH – υμεις δε ητιμασατε (5656) τον πτωχον ουχ οι πλουσιοι καταδυναστευουσιν (5719) υμων και αυτοι ελκουσιν (5719) υμας εις κριτηρια
PES – ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܫܳܛܬ݁ܽܘܢܳܝܗ݈ܝ ܠܡܶܣܟ݁ܺܢܳܐ ܠܳܐ ܗܳܐ ܥܰܬ݁ܺܝܪܶܐ ܡܶܫܬ݁ܰܥܠܶܝܢ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ ܘܗܶܢܽܘܢ ܢܳܓ݂ܕ݁ܺܝܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܠܒ݂ܶܝܬ݂ ܕ݁ܺܝܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile