Lectionary Calendar
Friday, December 1st, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: James 2:23

New American Standard Version
James 2:23
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and the Scripture was fulfilled which says, "" God, ," and he was called the friend of God.
NA26 – καὶ ἐπληρώθη (5681) γραφὴ λέγουσα, (5723) Ἐπίστευσεν (5656) δὲ Ἀβραὰμ τῷ θεῷ, καὶ ἐλογίσθη (5681) αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην, καὶ φίλος θεοῦ ἐκλήθη. (5681)
WH – και επληρωθη (5681) η γραφη η λεγουσα (5723) επιστευσεν (5656) δε αβρααμ τω θεω και ελογισθη (5681) αυτω εις δικαιοσυνην και φιλος θεου εκληθη (5681)
PES – ܘܰܫܠܶܡ ܟ݁ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܕ݁ܶܐܡܰܪ ܕ݁ܗܰܝܡܶܢ ܐܰܒ݂ܪܳܗܳܡ ܒ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܶܐܬ݂ܚܰܫܒ݁ܰܬ݂ ܠܶܗ ܠܙܰܕ݁ܺܝܩܽܘ ܘܪܳܚܡܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܐܶܬ݂ܩܪܺܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile