Lectionary Calendar
Sunday, October 1st, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: James 1:25

New American Standard Version
James 1:25
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But one who looks intently at the perfect law, the {law} of liberty, and abides by it, not having become a forgetful hearer but an effectual doer, this man will be blessed in what he does.
NA26 – δὲ παρακύψας (5660) εἰς νόμον τέλειον τὸν τῆς ἐλευθερίας καὶ παραμείνας, (5660) οὐκ ἀκροατὴς ἐπιλησμονῆς γενόμενος (5637) ἀλλὰ ποιητὴς ἔργου, οὗτος μακάριος ἐν τῇ ποιήσει αὐτοῦ ἔσται. (5704)
WH – ο δε παρακυψας (5660) εις νομον τελειον τον της ελευθεριας και παραμεινας (5660) ουκ ακροατης επιλησμονης γενομενος (5637) αλλα ποιητης εργου ουτος μακαριος εν τη ποιησει αυτου εσται (5695)
PES – ܟ݁ܽܠ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܚܳܪ ܒ݁ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܡܫܰܠܡܳܢܳܐ ܕ݁ܚܺܐܪܽܘܬ݂ܳܐ ܘܩܰܘܺܝ ܒ݁ܶܗ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܫܳܡܽܘܥܳܐ ܕ݁ܫܶܡܥܳܐ ܕ݁ܡܶܬ݁ܛܥܶܐ ܐܶܠܳܐ ܥܳܒ݂ܽܘܕ݂ܳܐ ܕ݁ܰܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ ܘܗܳܢܳܐ ܛܽܘܒ݂ܳܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܒ݁ܰܥܒ݂ܳܕ݂ܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile