Lectionary Calendar
Thursday, September 21st, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: James 1:10

New American Standard Version
James 1:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and the rich man {is to glory} in his humiliation, because like flowering grass he will pass away.
NA26 – δὲ πλούσιος ἐν τῇ ταπεινώσει αὐτοῦ, ὅτι ὡς ἄνθος χόρτου παρελεύσεται. (5695)
WH – ο δε πλουσιος εν τη ταπεινωσει αυτου οτι ως ανθος χορτου παρελευσεται (5695)
PES – ܘܥܰܬ݁ܺܝܪܳܐ ܒ݁ܡܽܘܟ݁ܳܟ݂ܶܗ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܐܝܟ݂ ܗܰܒ݁ܳܒ݂ܳܐ ܕ݁ܥܶܣܒ݁ܳܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܥܳܒ݂ܰܪ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile